Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.pavlin.sk je obchodná spoločnosť:

 • PAVLIN jewelry, s.r.o., so sídlom Legionárska 616/ 3, 911 01 Trenčín,  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo:
  IČO: 36 822 191
  Bankové spojenie:  ČSOB, a. s.,
  pobočka zahraničnej banky, pobočka Trenčín,
  IBAN : SK10 7500 0000 0040 0536 2084
  E-mail:  info@pavlin.sk
  Tel. číslo: 00421 32 649 45 29
 • Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
  Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
  Tel. č. 032/6400 109

Základné pojmy:

 • Predávajúci  Spoločnosť PAVLIN jewelry , s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
 • Kupujúci   Fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu na doméne www.zlatokov.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.
 • E-shop   Internetový obchod predávajúceho umiestnený na doméne www.pavlin.sk.
 • Tovar    Tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu.
 • Objednávka  Úkon kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť  tovar v e-shope
 • Cena   Celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravného.
 • Dopravné   Cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu a prípadne manipuláciu s tovarom.
 • VORP   Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky.
 • 1. Všeobecné ustanovenia.
  1.1. Tieto VORP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.
  1.2. VORP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a upravujú proces nákupu a podmienky predaja tovaru kupujúcim prostredníctvom  e-shopu predávajúceho.
  1.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 • 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy.
  2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho na adrese: info@pavlin.sk alebo telefonicky na čísle 0904/248 798  predmetom ktorého je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Kupujúci je pre účely dodania tovaru povinný v objednávke uviesť názov firmy /meno a priezvisko, fakturačnú adresu, dodaciu adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie vrátane IBAN, telefonický kontakt,                 e-mailovú adresu.
  2.2. Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu oznámenie o prijatí objednávky (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
  2.3. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, vrátane údajov o jeho množstve, údaje o cene tovaru, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
  2.4. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
  2.5. Predávajúci jasne a zrozumiteľne informoval kupujúceho pred odoslaním objednávky o reklamačných, platobných, obchodných a prepravných  podmienkach tak, že:
  a) o hlavných vlastnostiach tovaru informoval na príslušnej katalógovej stránke e-shopu    predávajúceho,
  b) o obchodnom mene, sídle, čísle zápisu v obchodnom registri, telefónnom čísle, e-mailovej adrese predávajúceho, adrese na uplatnenie reklamácie tovaru, adrese na podanie sťažnosti či iného podmetu informoval v záhlaví  týchto VORP,
  c) o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty,  o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, informoval na príslušnej katalógovej stránke e-shopu predávajúceho,
  d) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto VORP,
  e) o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy, vrátane poskytnutia formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy v týchto VORP,
  f) o  poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru v týchto VORP.
 • 3. Práva a povinnosti predávajúceho.
  3.1. Predávajúci je povinný:
  a) dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
  b) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy, ktoré obsahuje všetky informácie uvedené v bode 2.3. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa 2.5. písm. e) VORP,
  c) informovať kupujúceho o zaslaní tovaru na prepravu a to e-mailom, telefonicky, alebo sms.
  3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
 • 4. Práva a povinnosti kupujúceho.
  4.1.  Kupujúci je povinný:
  a) prevziať objednaný a dodaný tovar,
  b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
  4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.
 • 5. Dodacie a platobné podmienky, doručovanie tovaru.
  5.1. Obvyklá dostupnosť tovaru s termínom jeho expedície je uvedená na internetovej stránke    e-shopu.
  5.2. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, objednaný tovar bude kupujúcemu dodaný v lehote do 7 pracovných dní od akceptácie objednávky. V prípade objednávky s platbou vopred bude tovar odoslaný v uvedenej lehote až po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho
  5.3. Ku každej objednávke bude vystavená faktúra ako účtovný doklad. Platbu je možné uhradiť  priamo cez internet banking alebo v banke zadaním príkazu na bankový účet predávajúceho vedený v ČSOB, a. s., pobočka zahraničnej banky, pobočka Trenčín, IBAN : SK10 7500 0000 0040 0536 2084, VS: číslo faktúry. Faktúra bude kupujúcemu zaslaná e-mailom. Bez udania variabilného symbolu nemusí byť objednávka korektne vybavená z dôvodu nedostatočnej identifikácii kupujúceho.
  5.4. Kupujúci je oprávnený bez poplatkov stornovať svoju objednávku najneskôr do dvoch hodín po uskutočnení objednávky a to e-mailom na adresu: info@pavlin.sk. V prípade, že kupujúci oneskorene stornuje a následne neprevezme už zaslaný tovar, ktorý bude vrátený predávajúcemu, bude mu účtovaný storno poplatok vo výške 10,00 EUR za služby spojené s dopravou tovaru. Uvedený storno poplatok je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu v lehote do 3 pracovných dní od zaslania upomienky zo strany predávajúceho na jeho bankový účet IBAN SK10 7500 0000 0040 0536 2084 s variabilným symbolom – číslo objednávky.
  5.5. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci je len ilustračné. Váha, obsah, typ balenia a ostatné údaje o tovare sú uvedené v katalógu, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnených na internetovej stránke  e-shopu. Všetky miery ponúkaných produktov predávajúcim sú merané v najhrubšom a najširšom mieste šperku. Predávajúci nie je zodpovedný za nesprávne pochopenie tohto meracieho systému.
  5.6. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je dohodnuté v kúpnej zmluve (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom, povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve.
  5.7. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto a v dohodnutom časovom rozsahu, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto, jeho prevzatie kupujúcim alebo splnomocnenou osobou, podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a o doručení a odovzdaní tovaru kupujúcemu alebo splnomocnenej osobe.
  5.8. Predávajúci doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty, Kuriérskou službou GLS Slovakia s.r.o., donáškou v Trenčíne, prípade osobným odberom v sídle spoločnosti.
  5.9. V prípade doručovanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je možné tovar odoslať expres kuriérom na adresu označenú kupujúcim, tovar je doručený kupujúcemu nasledujúci pracovný deň po dni podania zásielky na prepravu. Cena poštovného je uvedená na web stránke Slovenskej pošty http://cennik.posta.sk, tovar doručovaný Slovenskou poštou expeduje predávajúci len v stredu a piatok, tovar nie je možné doručovať ako listovú zásielku.
  5.10. Tovar doručovaný prostredníctvom Kuriérskej služby GLS Slovakia s.r.o. sa zasiela vo všetkých váhach na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. O doručení tovaru prostredníctvom kuriérskej služby bude kupujúcemu  zaslaný potvrdzujúci e-mail. V prípade doručovania kuriérskou službou má kupujúci možnosť zaplatiť za tovar vopred prevodom na účet predávajúceho, alebo na dobierku, kde platba za objednaný tovar bude realizovaná v hotovosti kuriérovi doručovacej spoločnosti GLS Slovakia s.r.o.. Cena za doručenie zásielky je uvedená na web stránke kuriérskej služby http://www.postovy-kurier.sk/cennik. Tovar doručovaný kuriérskou službou je expedovaný denne.
  5.11. Tovar je možné doručiť donáškou v rámci mesta Trenčín, cena za doručenie je 2,-EUR vrátane DPH. V prípade záujmu kupujúceho o dodanie tovaru donáškou je potrebné termín a miesto doručenia dohodnúť telefonicky, prípadne e-mailom.
  5.12 V prípade osobného odberu si objednaný tovar kupujúci vyzdvihne v sídle spoločnosti PAVLIN jewelry, s.r.o., so sídlom Legionárska 616/ 3,  911 01 Trenčín v čase od 10,00 do 18,00 hod.. O možnosti vyzdvihnutia pripravenej zásielky bude kupujúci informovaný telefonicky, prípadne e-mailom alebo sms správou. Pri osobnom odbere kupujúci neplatí žiadny poplatok za doručenie.
 • 6. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare.
  6.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
  6.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo splnomocnená osoba prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 • 7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie).
  7.1.  Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou, či mu bol dodaný tovar v množstve v súlade s objednávkou a či je tovar alebo jeho obal nie poškodený. Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru od kuriéra skontrolovať, či zásielka nie je zjavne poškodená, v prípade poškodenia zásielky je kupujúci povinný skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri nie je dopravou poškodený. Ak dôjde k poškodeniu tovaru v dôsledku doručovania kuriérskou službou, nasleduje reklamácia kuriérskych služieb, ktorú je kupujúci povinný nahlásiť predávajúcemu bezodkladne telefonicky, prípadne e-mailom najneskôr do 24 hodín od doručenia tovaru. Predávajúci následne dohodne s kupujúcim náhradný termín doručenia objednaného tovaru.
  7.2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednal, je kupujúci povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať predávajúceho. V takom prípade je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.
  7.3. V prípade reklamácie tovaru, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal, je kupujúci povinný tovar prevziať, avšak uviesť tieto skutočnosti v dodacom liste. Kupujúci je povinný takýto dodací list ihneď zaslať predávajúcemu a uplatňovať si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať tovar podľa tohto odseku týchto VORP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  7.4. Kupujúci môže tovar reklamovať e-mailom na adrese: info@pavlin.sk alebo poštou na adrese sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako objednávka, dodací list, faktúra. V reklamácii je kupujúci  povinný uviesť:
  a) svoje identifikačné údaje,
  b) údaje predávajúceho,
  c) opis tovaru, ktorý kupujúci reklamuje,
  d) popis vady tovaru (dôvod reklamácie), termín nákupu a číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
  Zároveň je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu reklamovaný tovar v pôvodnom balení, pričom zásielka musí obsahovať všetky vyššie uvedené doklady. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
  7.5.  Na všetok tovar predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby predávajúci sprostredkuje aj pozáručný servis. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  7.6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:
  a) znehodnotením alebo znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku nedodržania pokynov pre riadnu starostlivosť, resp. zanedbania riadnej starostlivosti o tovar,
  b) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
  c) vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
  d) pri používaní tovaru v rozpore s návodom a s účelom, na ktorý je tovar určený,
  e) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,
  f) mechanickým poškodením tovaru, napr. roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapne, v ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šínky prsteňa,
  g) bežným nosením, napr.  prirodzené opotrebenie ako je, predratie závesných krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkach, bežné opotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov zo zlata,
  h) po uplynutí záručnej doby.
  Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
  7.7.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
  7.8.  Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúci uviedol pri registrácii. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
  7.9.  O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
  7.10.  Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:
  a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
  b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
  c) popis stavu výrobku,
  d) výsledok posúdenia,
  e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
  Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
  7.11. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
  7.12. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.
  7.13. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
 • 8. Osobné údaje a ich ochrana.
  8.1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v e-shope, prostredníctvom registrácie v e-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov kupujúceho podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.
  8.2. Ak spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas  predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod.. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci udeľuje predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a kupujúci ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Ak kupujúci odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v e-shope.
  8.3. Kupujúci odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. a potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:
  a) identifikačných údajoch predávajúceho,
  b) účele spracúvania osobných údajov,
  c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
  d) ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že
  – predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,
  – predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať,
  – predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z..
 • 8.4.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 • 8.5. Kupujúci na základe písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:
  a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  c) poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.
 • 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  9.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:
  a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
  c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
  9.2. Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 9.1. tohto článku VORP uplatňuje nasledovne:
  a) písomne na adrese sídla predávajúceho uvedenej vyššie alebo
  b) e-mailom na adrese info@pavlin.sk.
 • 9.3.   Kupujúci je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 9.1. tohto článku oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VORP. V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale a s dokladom o kúpe. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Po prevzatí tovaru predávajúcim bude kupujúcemu vrátená cena tovaru, do ktorej sa nezapočítava dopravné, a to prevodom na účet kupujúceho najneskôr do 5 pracovných dní od vrátenia tovaru. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky. Predávajúci v prípade vrátenia tovaru nebude od kupujúceho preberať zásielky na dobierku.
 • 9.4.  Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 9.1. tohto článku znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie zásielky.
  9.5.  Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  b) predaj tovaru objednaného a zhotoveného resp. upravovaného na zákazku podľa osobitných požiadaviek zákazníka (ako sú hlavne obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade, gravírovanie do šperkov).
  Tovar objednaný, upravovaný na zákazku (ako sú hlavne obrúčky, zásnubné prstene, prstene s kameňmi, retiazky a náramky inej veľkosti aké máme aktuálne na sklade, gravírovanie do šperkov) je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek zákazníka a nevzťahuje sa naň možnosť odstúpenia od zmluvy a jeho vrátenia predávajúcemu v zákonnej lehote 14-tich dní.
  9.6. Ustanovenia čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • 10. Alternatívne riešenie sporov
  10.1. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t.j. medzi kupujúcim ako spotrebiteľom a predávajúcim. Kupujúci môže svoj spor s predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
  10.2. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže kupujúci obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk . Kupujúci sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na stránke: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi .
  11. Záverečné ustanovenia
  11.1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
  11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme  e-mailových správ.
  11.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zák. č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
  11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
  11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí, pritom kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

V Trenčíne, dňa 27.11.2018

 • Prílohy:
  1. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy
  2. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Príloha č. 1 VORP – Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu:
Obchodné meno Predávajúceho ………………………………………………

adresa predávajúceho:  ……………………… (názov ulice), ………………. (súpisné číslo)

………………………..(PSČ) ………………………..(mesto)

týmto oznamujem /oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy na tento tovar:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania/dátum prijatia* : ………………………………..

Číslo objednávky : ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: …………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: ……………………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

……………………………………………………

Dátum: ………………………………………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2 VORP – POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 • 1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  a) keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
  b) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,
  c) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,
  d) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
  3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:
  a) v prípade e-mailu na adrese info@pavlin.sk,
  b) v prípade listu na adrese sídla predávajúceho, t. j. na adrese Legionárska 616/ 3, 911 01 Trenčín.
  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme vám odovzdali alebo zaslali.
  4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  2. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr. (tento text neuvádzajte v prípade zmlúv, pri ktorých ponúkate vyzdvihnutie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy).
  3. Ak umožníte spotrebiteľovi vyplniť a zaslať oznámenie o odstúpení od zmluvy prostredníctvom svojho webového sídla, doplňte nasledujúci text: „Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky (vložte adresu webového sídla). Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).“
  4. Tovar možno vrátiť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:
  Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu PAVLIN jewelry, s.r.o., so sídlom Legionárska 616/ 3,  911 01 Trenčín. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  5. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru: Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
  6. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.